معماهای قرآنی

قرآن چند سوره دارد؟114سوره.

قرآن چند جزء دارد؟30 جزء.

قرآن چند حزب دارد؟120 حزب.

قرآن چند آیه دارد؟6336 آیه.

کدام سوره ی قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟سوره نمل.

کدام سوره ی قرآن بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟سوره ی توبه.

قرآن چند بسم الله دارد؟114 بسم الله.

کدام سوره به نام یکی از اصول دین می باشد؟سوره ی توحید.

کدام سوره به نام یکی ازفروع دین می باشد؟سوره ی حج.

کدام فلزبه نام یکی ازسوره های قرآن است؟سوره ی حدید(آهن).

کدام سوره به نام موجودی که نه انسان ونه  حیوان ونه فرشته است؟سوره جن.

سوره ای که به نام روزگار است؟سوره دهر.

سوره هایی که نشان دهنده  بخشهایی از شبانه روز هستند؟فلق

عصر.لیل.فجر.

دانشمندی که یکی از سوره های قرآن به نام اوست؟حضرت لقمان.

سوره های که تعدادآیه های آن برابر با تعداد امامان معصوم(ع) است؟سوره تحریم-سوره طلاق.

سوره ای که به نام یکی ازروز های هفته است؟سوره جمعه.

سوره ای که درآن حرف (فاء)نباشد؟سوره حمد.

نام سوره هایی که اگرآنهاراازآخر بخوانیم به همان صورت اول خوانده می شوند؟ تبت-لیل.

سلاح دانشمندان که هم نام یکی ازسوره های قرآن است؟سوره قلم.

قلب قرآن؟سوره ی یس.

عروس قرآن؟سوره ی الرحمن.

تنها سوره ای که به زبان حال بندگان نازل شده است؟سوره حمد.

نام های دیگر سوره حمد را بیان کنید؟فاتحه الکتاب.ام الکتاب.سبع الثمانی.نور.شکر.

سوره ای که یکی ازآیه های آن 31بار درآن تکرارشده است؟الرحمن.

نام چند سوره که از صفات خداوند است؟نور.فاطر.رحمن.اعلی.

پیامبری که هم اکنون زنده است؟حضرت عیسی(ع).

کدام پیامبر زره می بافت؟حضرت داوود(ع).

کدام پیامبر به سفرآسمانی رفت؟حضرت محمد(ص).

کدام پیامبرسحر و جادوی جادوگران را باطل کرد؟حضرت موسی(ع).

کدام پیامبردارای 12پسر بود؟حضرت یعقوب(ع).

کدام پیامبربه زیر دریایی خدا سوار شد؟حضرت یونس(ع).

کدام پیامبر خواب 11 ستاره را دید؟ حضرت یوسف(ع).

کدام پیامبر بدون پدرومادربه دنیا آمد؟حضرت آدم (ع).

کدام پیامبربدون پدربه دنیا آمد؟حضرت عیسی(ع).

سه سوره ازقرآن که پشت سرهم وبه نام سه پیامبرمی باشد؟سوره های یونس-هود ویوسف.

نام پیامبر بزرگ اسلام چند بار در قرآن آمده است؟5بار.

بزرگترین سوره ی قرآن کدام است؟سوره بقره.

کوچکترین سوره قرآن کدام است؟سوره کوثر.

کوچکترین آیه ی قرآن کدام است؟غیراز اوایل سوره ها-مدهامتان-64الرحمن.

بزرگترین آیه قرآن کدام است؟282 بقره.

اولین سوره ی قرآن کدام است؟سوره حمد.

آخرین سوره قرآن کدام است؟سوره ناس.

اولین سوره ای که نازل شد؟سوره علق.

آخرین سوره ای که نازل شد؟سوره نصر.

آخرین آیه ای که نازل شد؟آیه ی3 سوره مایده که درباره ی خلافت و جانشینی حضرت علی(ع) است.

بزرگترین کلمه ی قرآن؟فاسقیناکموه.درسوره حجرآیه22 که دارای 11 حرف است.

کلمه ی وسط قرآن؟ولیتلطف.سوره کهف آیه 19.

به مادر کدام یک از انبیاء وحی نازل شد؟مادرحضرت موسی(ع).

دو زن نمونه در قرآن ؟آسیه زن فرعون-مریم مادرحضرت عیسی(ع).

دو زن که درقرآن ازآنها به زشتی  نام برده شده است؟زن نوح-زن لوط.

کدام سوره به نام یک زن و کدام سوره به معنای زنان است؟سوره مریم-سوره ی نساء.

کدام سوره درباره ی یک زن نمونه است؟وآن زن کیست؟سوره کوثر و حضرت فاطمه ی زهرا(س).

زنی که بدون پدرومادر به دنیا آمد؟حضرت حوا(س).

کدام سوره به معنای زن امتحان شده است؟سوره ممتحنه.

درقرآن کدام پدر پسرش رانصیحت می کند؟حضرت لقمان.

کدام برادر ظالم برادرمظلوم خود را کشت؟قابیل هابیل را کشت.

درکدام سوره ها تمام 28حرف عربی آمده است؟سوره فتح آیه ی آخر-سوره  آل عمران آیه ی 154.

داستان معراج پیامبر درکدام سوره آمده است؟در اولین آیه سوره اسراء.

سوره ای که درتمام آیات آن کلمه مبارک الله آمده است؟سوره مجادله.

نام شهری درقرآن که اگرحرف (ه)را به آن اضافه کنیم نام شهری دیگر می شود؟شهر مدین.که می شود مدینه.

نام چند سوره که به نام حیوانات است؟ نحل.نمل.بقره.عنکبوت.فیل.

بزرگترین وکوچکترین حیوانی که درقرآن به آن اشاره شده است؟بزرگترین.فیل و کوچکترین.پشه است.

درکدام جنگ یک ششم جمعیت جهان کشته شدند؟جنگ میان هابیل وقابیل که درآن زمان جمعیت دنیا 6نفربود.(آدم.حوا.هابیل.قابیل ودو خواهر آنها).

بیایید حداقل روزی یک آیه از قرآن بخوانیم وآن را برنامه ی روزانه ی خود قرار دهیم.والسلام.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:21  توسط محمد  |